Hjemfaldspligten i Lyset

Kort forklaring om hjemfaldspligten i Lyset

Da husene i Lyset blev bygget i 1913-14 blev der for samtlige huse i Lyset tinglyst en klausul om hjemfaldspligt. Den indebar, at Københavns Kommune fik ret til at købe husene tilbage i 1990, for hvad de var værd i 1913, men med erstatning for bygningerne – altså reelt en tilbagekøbsret til grunden.

I årene omkring 1990 blev der lavet en løsning for Lysets grundejere, så de mod betaling kunne udskyde hjemfaldspligten til år 2060, eller alternativt købe sig helt fri af hjemfaldspligten. Nogle husejere har valgt den ene løsning, andre den anden. Ved udgangen af 2017 var der ca. 35 ejendomme ud af 107, som ikke havde købt sig fri (grønne på kortet).

Mellem 1996 og 1. april 2017 har der været en ordning baseret på ejendomsvurderingen, så det var ganske forudsigeligt, hvad man skulle betale for frikøb, og huse er ofte blevet frikøbt i forbindelse med salg.

Københavns kommune har imidlertid ved udgangen af marts 2017 uden varsel suspenderet den hidtidige ordning og vedtaget helt nye regler. De indebærer, at man skal betale væsentligt mere end tidligere for frikøb. .

I et konkret eksempel fra juli 2017 koster frikøb nu 730.000 kr - hvor frikøbsprisen før 1. april 2017 var 330.000 kr!

Forskellen mellem de hidtidige og de ny regler er dels, at kommunen fra nu af vil basere sig på en ejendomsmæglers vurdering af salgsprisen i stedet for den offentlige vurdering, dels at den rentesats, der regnes med i tiden mellem nu og 2060, er ændret væsentligt.

Det hører med til historien, at de ny regler af kommunen betegnes som en “ny, midlertidig frikøbsordning”.

Ordet “midlertidig” benyttes, fordi der er en forventning om at systemet med offentlige ejendomsvurderinger igen kommer til at virke i 2019, og at man så igen kan gå bort fra mæglervurderingerne.

Pr. januar 2018 kender vi i Lyset til tre eksempler på huse, hvor der foreligger detaljerede oplysninger om tilbud fra kommunen om frikøb efter den ny praksis.
Før 1. april 2017 kostede frikøb for hvert af husene ca. 300.000 kr. Frikøbsprisen varierede dengang ikke særlig meget fra hus til hus.
Nu efter 1. april 2017 er der store variationer: Frikøbsprisen for de tre huse ligger mellem 515.000 og 730.000 kr, så der er tale om forhøjelser på mellem ca. 200.000 og ca. 400.000 kr.

Kortet ude til højre er hentet fra Facebook-gruppen "Hjemfald København". Det viser de huse i Lyset, der har hjemfaldspligt (grønne). Du kan selv tjekke hvad der er af klausuler på dit hus via dette link: https://www.tinglysning.dk/m/#/soeg Se om der under servitutter ligger et dokument "Dok om tilbagekøbsret i år 2060 el senere mv".

Foreningen “Hjemfaldspligt København”.

Nogle ejere af huse og lejligheder i Københavns kommune er meget hårdt ramt af de ny regler, så der er i foråret 2017 dannet en forening ” Hjemfaldspligt København”, som der er al mulig grund til at slutte op om for os i Lyset.

Hvis du er ramt, bør du melde dig ind i foreningen. Foreningen er vores eneste chance for at få kommunens ny praksis omstødt.

Husejere, der ikke er ramt af hjemfaldspligten kan støtte op omkring foreningens arbejde ved at blive støttemedlemmer (200 kr pr år).

For egentligt medlemskab er kontingentet 600 kr pr. halvår - hertil kommer et indmeldelsesgebyr på 600 kr.
Indmeldelse foregår ved at udfylde en blanket på http://hjemfaldspligt.dk

Status for foreningens arbejde

Status i januar 2018 er, at foreningen af en advokat har fået udarbejdet et 35-siders juridisk notat, som redegør for, hvorfor kommunens vedtagelse af den nye praksis ("den midlertidige frikøbsordning") kan anfægtes som ugyldig.

Den pludselige ændring af praksis er i strid med flere regler og principper. Det gælder "Lighedsgrundsætningen", der er krænket, fordi de borgere der nu køber sig fri er markant ringere stillet end borgere, der tidligere har købt sig fri.

Det gælder også "berettigede forventninger": Kommunen besluttede i 1996 at frikøb skal forgå efter "faste og ensartede retningslinjer". Det betyder, at borgerne skulle kunne have tillid til, at principperne i ordningen er forudsigelige. De ændringer, der er sket pr. 1. april er i strid med den opståede retlige sædvane.

Der er flere argumenter (om proportionalitet, om forvaltningsloven, om finansiel magtfordrejning), men alt tyder på at det bliver nødvendigt med en retssag for at få afgjort, om kommunens indførelse af "den midlertidige frikøbsordning" 1. april 2017 er ugyldig.

Her kan du hente en 2-siders sammenfatning af notatet (pdf).

Ved en retssag kommer den retshjælps-forsikring, som de berørte borgere hver især har, til at bære hovedparten af udgifterne (90%). Og når der er mange til at dele sagsomkostningerne er en retssag ikke afskrækkende. Foreningen er nu ved at forberede en retssag.

Links

Herunder er nogle relevante links om hjemfaldspligt


Seneste opdatering: 23. januar 2018
Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen